Co zawiera dokumentacja wystawiana po przeglądzie rocznym budynku?

przegląd roczny budynku

Właściciele budynków oraz ich zarządcy zobowiązani są przez prawo do przeprowadzania cyklicznych kontroli stanu budynku.

Niezależnie, czy jest to dom jednorodzinny, wielorodzinny, budynek handlowy czy też użyteczności publicznej, wszystkie one wymagają stałej kontroli w celu zachowania bezpieczeństwa osób w nich przebywających. Czym się charakteryzuje przegląd roczny budynku oraz jaka dokumentacja wystawiana jest po jego ukończeniu?

Czym jest przegląd roczny budynku?

Przegląd roczny budynku polega na ocenie stanu technicznego budynku oraz orzeczeniu o koniecznych naprawach lub remontach na jej podstawie. Głównym celem takiej kontroli jest zachowanie bezpieczeństwa osób, które się w budynku znajdują.

Odpowiedzialni za dopilnowanie organizacji przeglądu są właściciele oraz zarządcy budynków, natomiast same oględziny muszą być przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

Przeglądy budynków mogą być roczne, pięcioletnie lub doraźne, jednak te coroczne charakteryzują się tym, że ocenie poddawane są te elementy architektoniczne i instalacje, które są najbardziej narażone na wpływ czynników zewnętrznych, takich jak działanie człowieka czy natury.

Czynniki zewnętrzne, mające wpływ na stan budynku to między innymi silne opady deszczu, wiatr, wyładowania atmosferyczne, pożary, powodzie, osuwiska lub po prostu upływ czasu, szkodliwie oddziałujący na np. elewację, pokrycie dachowe czy inne istotne elementy składające się na budynek.

Skontrolowane w trakcie przeglądu rocznego budynku powinny zostać również instalacje gazowe, przewody kominowe, a także urządzenia chroniące środowisko przez niszczącym efektem budynków. Przy kontroli corocznej nie ma obowiązku kontroli stanu instalacji elektrycznej, choć mimo to zachęca się do sprawdzenia i potwierdzenia jej sprawności. Kontroli poddawane są chociażby takie elementy jak: dachy, kominy, instalacje kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania, urządzenia przeciwpożarowe, obróbki blacharskie, balustrady, balkony, a nawet filary i gzymsy.

Dokumenty wystawiane po przeglądzie rocznym budynku

Każdy przegląd techniczny budynku kończy się przekazaniem szczegółowego protokołu. Właściciel budynku jest zobowiązany do przechowywania wszelakiej dokumentacji dotyczącej budynku i jego kontroli. Kopię protokołu musi również otrzymać od wykonującego przegląd powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Co znajduje się w ów protokole? Wykaz znajdujących się w budynku instalacji i skrócony opis architektoniczny to tylko początek. Znajdą się tam też:

  • wykazy usterek,
  •  informacje dotyczące przeprowadzenia koniecznych renowacji, napraw tudzież remontów,
  • dokładny opis stanu technicznego,
  • rekomendacje co do wprowadzenia zmian.

Przekazane dane powinny w sposób jasny i klarowny określać stan budynku oraz to, czy nie zagraża życiu lub zdrowiu osób znajdujących się w jego obrębie, a także czy nie stanowi zagrożenia pożarowego. Na ich podstawie właściciel lub zarządca powinien wiedzieć, jakie zmiany muszą zostać poczynione w celu zachowania wszelkich norm i regulacji budowlanych. Protokół powinien także odnosić się do przeszłych przeglądów w kontekście wprowadzonych zmian lub ich braku.

Dokumentacja budynku nie ogranicza się do protokołów z przeglądów. Należą do niej także książka obiektu budowlanego, która zawiera dane dotyczące odbytych kontroli, remontów, udoskonaleń technicznych oraz przebudowań, a także wszystkie specjalistyczne ekspertyzy i zalecenia budowlane. Znaleźć się w niej powinny również dokumenty opisujące prace budowlane, które miały miejsce od początku istnienia budynku oraz dokumentacja podwykonawcza i eksploatacyjna.

Dzięki dokładnej i skrupulatnej dokumentacji poprzeglądowej można uniknąć wielu niebezpieczeństw i zagrożeń tj. pożaru, zawalenia budynku, zatrucia tlenkiem węgla czy też wybuchem gazu. Przegląd roczny budynku może wykazać rażące nieścisłości oraz uchybienia niebędące zgodne z przyjętą ustawą prawną.

przegląd budynku

Konsekwencje niewywiązania się z cyklicznego przeglądu budynku

O obowiązkowym przeglądzie budynku lepiej nie zapominać, gdyż niedopełnienie tego obowiązku niesie za sobą niemiłe konsekwencje. Na właściciela czy też zarządcę budynku może zostać w takiej sytuacji nałożona grzywna w wysokości nawet 5 tysięcy złotych.

Nadzór budowlany może również doprowadzić do postępowania karnego w sądzie, które w najgorszym scenariuszu może oznaczać karę ograniczenia lub całkowitego pozbawienia wolności do 12 miesięcy.

Warto mieć z tyłu głowy, że jeszcze gorszym wynikiem zaniedbania obowiązku jakim jest dokonanie przeglądu budynku może być zagrożenie zdrowia lub nawet życia przebywających w nim osób.