Wartość nieruchomości – od czego zacząć jej określanie?

Wycena nieruchomości dokonana przez właściciela nieruchomości, ze zrozumiałych powodów, jest oceną subiektywną i w niektórych przypadkach nie może być brana pod uwagę, ze względu na prawdopodobieństwo jej zawyżenia. Dlatego czasami trzeba zlecić wykonanie wyceny osobie, która to zrobi, z racji wykonywanego zawodu, rzetelnie, starannie, bezstronnie i zgodnie ze stanem faktycznym. Taką osoba jest rzeczoznawca majątkowy. Jest to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa do dokonywania wyceny nieruchomości. Wycena nieruchomości, której dokonuje rzeczoznawca majątkowy to nic innego jak postępowanie w wyniku, którego określa się wartość danej nieruchomości.

Sprawdź ile warta jest Twoja nieruchomość

Wycena może być zrobiona w celu sprzedaży nieruchomości, w celu ustalenia wysokości odszkodowania, w celach podatkowych, w trakcie sporów sądowych lub w przypadku wystąpienia o udzielenie kredytu hipotecznego. Rzeczoznawca decyduje o metodzie i technice wyceny, ale musi się kierować zasadami wyceny zgodnie z przepisami prawa i standardami zawodowymi, czyli regułami postępowania obowiązującymi przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy. Takie standardy tworzą stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych w uzgodnieniu z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa. Rzeczoznawca dokonując wyceny musi także kierować się Kodeksem Etyki Zawodowej. W szczególnych przypadkach rzeczoznawca może odmówić wykonania wyceny nieruchomości, na przykład, jeżeli następuje konflikt interesów, zagrożony jest obiektywizm wyceny lub są wywierane niedozwolone naciski. Każda wycena musi być sporządzona w formie pisemnej, która nazywa się operatem szacunkowym. Każda nieruchomość może mieć trzy rodzaje wartości: wartość rynkową, katastralną i odtworzeniową. Wartość rynkowa nieruchomości to wartość, jaką można uzyskać przy sprzedaży danej nieruchomości. Wartość odtworzeniowa to kwota, jaką trzeba by było zapłacić za nabycie gruntu oraz wybudowanie domu i pozostałych obiektów, by mieć taką nieruchomość, jaka podlega wycenie.

rzeczoznawca

Podejście zależnie od potrzeb

Wartość odtworzeniowa jest pomniejszona o stopień zużycia wycenianej nieruchomości. Osoba, która chce zostać rzeczoznawcą majątkowym musi posiadać wykształcenie wyższe, ukończone studia podyplomowe z zakresy wyceny nieruchomości, odbyć obowiązkową półroczną praktykę zawodową i musi zdać egzamin prze Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Po uzyskaniu uprawnień zawodowych każdy rzeczoznawca jest wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Rejestry rzeczoznawców publikowane są w Dzienniku Urzędowym a także na stronach internetowych ministerstwa. Rzeczoznawca majątkowy może prowadzić własną, jednoosobową działalność gospodarczą lub w ramach spółki osobowej, może pracować na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną u podmiotu prowadzącego działalność w zakresie szacowania nieruchomości. Każdy rzeczoznawca oprócz wyceny nieruchomości może także określać wartość maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.